Ekspertyzy prawne

Opinie do projektów aktów prawnych w rządowym procesie legislacyjnym

Data

Zaopiniowany projekt aktu prawnego

Ciąg dalszy procesu legislacyjnego

2023-02-09Stanowisko Rzecznika Praw Doktoranta KRD dotyczące zapewniania przez podmioty prowadzące szkoły doktorskie środków na funkcjonowanie samorządu doktorantów
2022-11-18Opinia prawna w przedmiocie potwierdzania biegłości językowej po ukończeniu szkoły doktorskiej na potrzeby postępowania w sprawie nadania stopnia doktora
2022-10-06Opinia prawna w przedmiocie statusu doktoranta w okresie przedłużenia terminu na złożenie rozprawy doktorskiej
2022-08-17Opinia Rzecznika Praw Doktoranta KRD w przedmiocie dopuszczalności „zatwierdzania” Indywidualnego Planu Badawczego
2022-08-08Opinia prawna Rzecznika Praw Doktoranta KRD w przedmiocie odpłatności za przewód doktorski
2022-06-15Opinia prawna Krajowej Reprezentacji Doktorantów w przedmiocie regulacji związanych z przewodami doktorskimi i postępowaniami ws. nadania stopnia doktora
2022-04-26Opinia prawna RPD KRD w praw autorskich do rozprawy doktorskiej i dorobku naukowego
2022-03-18Opinia prawna Rzecznika Praw Doktoranta KRD w przedmiocie przesłanek skreślenia z listy doktorantów
2022-02-06Opinia Rzecznika Praw Doktoranta KRD w przedmiocie zawieszenia w szkołach doktorskich
2021-12-09Opinia Rzecznika Praw Doktoranta KRD w przedmiocie możliwości zatrudniania doktorantów- kształcących się w szkołach doktorskich
2021-10-23Opinia prawna w przedmiocie świadczeń wypłacanych w czasie zawieszenia kształcenia w szkole doktorskiej
2021-07-27Opinia prawna w przedmiocie udzielenia urlopu na przygotowanie rozprawy
doktorskiej
2021-09-14KRD_opinia_projektu rozporządzenia Ministra Edukacjii Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-onRCL
2021-08-23Opinia Polityka Naukowa PaństwaRCL
2021-08-03Stanowisko do przedłożonego do zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (numer w wykazie prac legislacyjnych Ministra Edukacji i Nauki – 63).RCL
2021-07-28KRD_opinia projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowejRCL
2021-05-21Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (numer w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów – UD201).
RCL
2021-05-21Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (numer w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów – UD194).RCL
2021-04-23Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w SuwałkachRCL
2021-04-19Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie informacji przekazywanych koordynatorowi systemu uznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach regulowanych i działalnościach regulowanych w Rzeczypospolitej PolskiejRCL
2021-04-19Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w WałbrzychuRCL
2021-04-19Projekt Ministra Edukacji i Nauki w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w WarszawieRCL
2021-04-19Projekt ustawy o zmianie nazwy Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w BydgoszczyRCL
2021-02-24Projekt Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie ewaluacji jakości kształcenia w szkol doktorskiejRCL
2019-05-20Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczycielaRCL
2019-01-24Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystówRCL
2019-01-21Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie studiówRCL
2018-11-21Projekt rozporządzenia w sprawie w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (wersja z dnia 26 października 2018 r.)RCL
2018-11-02Projekt rozporządzenia w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (projekt z dnia 11 października 2018 r.)RCL
2018-10-16Projekt rozporządzenia w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych (projekt z dnia 14 września 2018 r.)RCL
2018-09-24Projekt rozporządzenia w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (projekt z dnia 6 września 2018 r.)RCL
2018-08-31Projekt rozporządzenia w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznychRCL
2018-08-31Projekt rozporządzenia w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-onRCL
2018-08-29Projekt rozporządzenia w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (projekt z dnia 27 lipca 2018 r.)RCL
2018-08-29Projekt rozporządzenia w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (projekt z dnia 30 lipca 2018 r.)RCL
2018-08-20Projekt rozporządzenia w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6–8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (wersja z dnia 25 lipca 2018 r.)RCL
2018-08-16Projekt rozporządzenia w sprawie sposobu podziału dla uczelni środków finansowych na świadczenia dla studentów oraz na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej (projekt z dnia 9 lipca 2018 r.)RCL
2018-08-12Projekt rozporządzenia w sprawie studiów (projekt z dnia 11 lipca 2018 r.)RCL
2018-08-12Projekt rozporządzenia w sprawie kryteriów oceny programowej (projekt z dnia 10 lipca 2018 r.)RCL
2018-08-12Projekt rozporządzenia w sprawie kredytów studenckich (projekt z dnia 9 lipca 2018 r.)RCL
2018-07-30Projekt rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej (projekt z dnia 5 lipca 2018 r.)RCL
2018-07-30Projekt rozporządzenia w sprawie pomocy de minimis w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” (projekt z dnia 6 lipca 2018 r.)RCL
2018-07-30Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w sprawach studentów, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia (projekt z dnia 26 czerwca 2018 r.)RCL
2018-07-30Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia mediacji, postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia (projekt z dnia 27 czerwca 2018 r.)RCL
2018-07-25Projekt rozporządzenia w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta (projekt z dnia 21 czerwca 2018 r.)RCL
2018-07-23Projekt rozporządzenia w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (projekt z dnia 19 czerwca 2018 r.)RCL
2018-07-23Projekt rozporządzenia w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie (projekt z dnia 19 czerwca 2018 r.)RCL
2018-07-23Projekt rozporządzenia w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą (projekt z dnia 19 czerwca 2018 r.)RCL
2018-07-23Projekt rozporządzenia w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny (projekt z dnia 21 czerwca 2018 r.)RCL
2018-07-23Projekt rozporządzenia w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia lub kształcenie w szkole doktorskiej o przyjęciu cudzoziemca na studia stacjonarne lub kształcenie w szkole doktorskiej lub o kontynuacji przez niego studiów stacjonarnych lub kształcenia w szkole doktorskiej (projekt z dnia 20 czerwca 2018 r.)RCL
2018-04-25Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystycznyRCL
2018-04-23Projekt rozporządzenia w sprawie zmiany nazwy Akademii im. Jana Długosza w CzęstochowieRCL
2018-04-23Projekt rozporządzenia w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca na studia lub o kontynuacji przez niego studiówRCL
2018-04-12Projekt rozporządzenia w sprawie podejmowania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowychRCL
2018-02-19Projekt rozporządzenia w sprawie stypendiów dla cudzoziemców polskiego pochodzenia studiujących w kraju swojego zamieszkaniaRCL
2018-02-16Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”RCL
2017-11-19Projekt ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauceRCL
2017-07-18Projekt rozporządzenia w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespołów ewaluacji i zespołów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertówRCL
2017-02-17Projekt ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

RCL

Sejm

2016-11-07Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznychRCL
2016-11-04Projekt ustawy o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw

RCL

Sejm

2016-08-24Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki, ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ustawy o Narodowym Centrum Nauki

RCL

Sejm

2016-08-22Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu oceny wniosków o wpisanie przedsięwzięcia na Polską Mapę Drogową Infrastruktury BadawczejRCL
2016-07-25Projekt rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznejRCL
2016-07-15Projekt rozporządzenia w sprawie wykazu zawodów regulowanych, których wykonywanie wymaga dokładnej znajomości prawa polskiego, w przypadku których uprawnienie do dokonania wyboru między odbyciem stażu adaptacyjnego a przystąpieniem do testu umiejętności jest wyłączoneRCL
2016-07-06Projekt rozporządzenia w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowymRCL

Inne opinie i ekspertyzy

DataZaopiniowany projekt aktu prawnego
2018-10-17Opinia prawna w sprawie opłat za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora uiszczanych przez osoby, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, a ubiegają się o nadanie stopnia doktora na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
2018-05-29Opinia prawna w sprawie trybu wyboru przedstawiciela KRD do Rady Fundacji na rzecz Jakości Kształcenia
2018-03-06Opinia prawna w przedmiocie dopuszczalności tworzenia federacji instytutów PAN bez udziału innych jednostek w świetle projektu z dnia 22 stycznia 2018 r. ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
2017-09-04Ekspertyza prawna dotycząca niektórych zagadnień związanych ze stypendium ministra za szczególne osiągnięcia przyznawanych doktorantom
2017-04-26Opinia prawna w przedmiocie stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach przyznawania doktorantom przez uczelnie publiczne stypendiów z własnego funduszu stypendialnego
2017-04-08Opinia prawna w przedmiocie dopuszczalności korzystania przez uczestnika studiów doktoranckich ze świadczeń pomocy materialnej w sytuacji posiadania przezeń stopnia naukowego(wraz ze zdaniem odrębnym)