POLITYKA PRYWATNOŚCI

KRAJOWA REPREZENTACJA DOKTORANTÓW

§1.

Niniejszy dokument stanowi wyraz dbałości o prawa osób, których dane osobowe Krajowa Reprezentacja Doktorantów przetwarza.

§2.

 1. Krajowa Reprezentacja Doktorantów przetwarza dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką prywatności oraz wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zgodnie z:
  1. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE;
  2. Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

§3.

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Krajowa Reprezentacja Doktorantów
  z siedzibą przy ulicy Nowogrodzkiej 12 lok. 6 w Warszawie (00-511) identyfikująca się numerami NIP 7010333304, REGON 145989820  reprezentowana przez Przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów.
 2. Jako Administrator danych osobowych Krajowa Reprezentacja Doktorantów odpowiada za wyznaczenie celu i sposobu przetwarzania tych danych, a także za ich bezpieczeństwo.
 3. Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasad rozliczalności, przejrzystości, prawidłowości, rzetelności, integralności oraz poufności.
 4. Administrator przetwarza dane:
  1. swoich członków, pracowników, współpracowników, kontrahentów i pełnomocników;
  2. osób, które w jakikolwiek sposób wsparły działania Krajowej Reprezentacji Doktorantów;
  3. osób, które skontaktowały się z Krajową Reprezentacją Doktorantów za pośrednictwem skrzynki e-mail, korespondencyjnie, telefonicznie lub za pośrednictwem mediów społecznościowych Krajowej Reprezentacji Doktorantów;
  4. subskrybentów newslettera Krajowej Reprezentacji Doktorantów.
 5. W zależności od rodzaju relacji prawnej zakres gromadzonych i analizowanych danych może być różny.

§4.

 1. Administrator przetwarza następujące dane: imię (imiona), nazwisko, adres email, adres do korespondencji, numer telefonu, afiliację uczelnianą i zawodową, dane dotyczące zaangażowania w działania Krajowej Reprezentacji Doktorantów, dotyczące decyzji np. preferowanego kanału komunikacji z Krajową Reprezentacją Doktorantów.
 2. W przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo dane tj.: numer NIP, numer REGON i adres siedziby.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w zabezpieczonych bazach danych wyłącznie przez osoby posiadające stosowne upoważniania.
 4. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a danych, w tym skorzystania z przysługujących praw i wycofania zgody, można kontaktować się z Administratorem pod numerem tel.: 502 210 672 lub adresem e-mail: sekretariat@krd.edu.pl.
 5. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej wycofaniem.
 6. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania. Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
 7. Podanie danych osobowych jest niezbędne i wynika  z wyżej wskazanych przepisów prawa.

§5.

 1. Krajowa Reprezentacja Doktorantów przetwarza dane osobowe w ściśle określonych celach:
  1. przekazywania informacji o działaniach prowadzonych przez siebie i swoich partnerów,
  2. zabezpieczenia działań administracyjnych i księgowych;
  3. dobrania preferowanego sposobu komunikacji;
  4. uzyskania merytorycznego wsparcia naszej działalności;
  5. realizacji prawnych zobowiązań;
  6. analizy skuteczność naszych inicjatyw i działań;
  7. realizowania celów statutowych Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

§6.

 1. Okres przetwarzania danych osobowych trwa tylko przez czas niezbędny do realizacji umowy oraz wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, dodatkowo z zachowaniem okresów wynikających z przepisów prawa.
 2. Okres przetwarzania danych uzyskanych na podstawie zgody trwa od momentu udzielenia zgody do czasu jej wycofania.
 3. Krajowa Reprezentacja Doktorantów zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych po cofnięciu zgody na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, a także w celach archiwalnych i statystycznych.
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być tylko osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych.
 5. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.
 6. Na podstawie Pani/a zgody dane mogą być także udostępnione partnerom Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom dostarczającym lub utrzymujący infrastrukturę IT Administratora, podmiotom i osobom świadczącym usługi ochrony mienia lub osób Administratora, podmiotom i osobom świadczącym na rzecz Administratora usługi ubezpieczeniowe, usługi prawne oraz innym podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych powierzył dane osobowe (procesorom), a także organom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 7. Pan/i dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

§7.

Pliki cookies (ang: ciasteczka) to informacje przechowywane na sprzęcie użytkownika
przez odwiedzane przez niego witryny internetowe. Producenci poszczególnych przeglądarek WWW decydują o tym, w jakiej formie, cookies zapisywane są na komputerze użytkownika. Mogą być ́ one zapisywane jako np. pliki tekstowe, wiersze w lokalnej strukturze bazy danych lub w inny, wybrany przez producenta przeglądarki WWW sposób.

W ramach strony używamy następujących plików cookies:

 1. Sesyjne pliki cookies (niezbędne pliki cookies) – są to informacje przechowywane
  w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te pliki cookies są niezbędne, aby poprawnie wyświetlać strony internetowe.
 2. Stałe pliki cookies – są to informacje mające na celu łatwiejsze i szybsze korzystanie
  z Portalu (np. zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści). Pliki te między innymi zapamiętują Państwa preferencje i wybory podczas korzystania ze Strony internetowej. Te pliki cookies pozostają pamięci przeglądarki przez dłuższy okres.
 3. Własne pliki cookies (first party cookies) – są to informacje zapisywane przez obecnie przeglądaną Stronę internetową.

Powyżej opisany pliki cookies dzielą się na: Niezbędne pliki cookies, Analityczne pliki cookies oraz Marketingowe pliki cookies.

Niezbędne pliki cookies pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie Portalu. W celu zmiany
ich ustawień należy zmienić ustawienia konkretnej przeglądarki internetowej, co pozwoli
na blokadę takich plików cookies. Jednocześnie zmiana pewnych ustawień w przeglądarce może spowodować, iż niektóre funkcjonalności Strony internetowej nie będą działać.

Analityczne pliki cookies wykorzystywane są w celu badania statystyk dotyczących ruchu użytkowników Strony Internetowej, a także w celu wykazania źródła tego ruchu. Dodatkowo, za pomocą analitycznych plików cookies, Administrator dowiaduje się, które zakładki Portalu są najbardziej popularne, a także jak użytkownicy poruszają się po Stronie internetowej.
Na działanie analitycznych plików cookies niezbędna jest zgoda Użytkownika Portalu.

§8.

 1. Wszystkie zainteresowane osoby mogą uzyskać dostęp do Polityki prywatności w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika dostępnego na stronie internetowej: www.krd.edu.pl, a następnie skopiować treść do pliku oraz wydrukować ją.
 2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności. Zmiany wprowadzone w Polityce prywatności nie ograniczają praw nabytych przed wejściem zmian w życie.
 3. O treści zmian Polityki prywatności Krajowa Reprezentacja Doktorantów poinformuje, podając przez 10 kolejnych dni wiadomość na stronie www.krd.edu.pl.
 4. Kontakt z Krajową Reprezentacją Doktorantów w sprawach przetwarzania danych osobowych jest możliwy poprzez adres e-mail sekretariat@krd.edu.pl.
 5. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).